Gminne Ewidencje Zabytków

Gminna Ewidencja Zabytków stanowi zestawienie obiektów nieruchomych, będących wytworem człowieka, głównie z zakresu architektury i budownictwa o różnych funkcjach użytkowych, posiadających walory historyczne i artystyczne.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) wójt, burmistrz, prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej (m.in. zarządami gmin), precyzuje art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminy między innymi mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków, o której jest mowa w artykule 22.

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

  1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
  2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Ewidencją objęte są obiekty użyteczności publicznej, sakralne, architektura przemysłowa, obiekty techniki, kamienice, wille oraz nekropolie i parki.

Karta ewidencyjna zabytku zawiera w szczególności dane umożliwiające określenie zabytku, jego miejsce położenia lub przechowywania, zwięzły opis cech i wartości kulturowych oraz wskazanie właściciela i posiadacza zabytku.

Gminna ewidencja zabytków, oprócz właściwego zidentyfikowania zasobów wartościowych kulturowo obiektów nieruchomych, służy do określania obszarów ochrony kulturowej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Ewidencja zabytków jako całość, stanowi również podstawę i przesłankę merytoryczną do sporządzania gminnych, powiatowych lub wojewódzkich programów opieki nad zabytkami.

Karta adresowa zabytku nieruchomego 

Karta adresowa zabytku nieruchomego

 

Przykład karty adresowej stanowiska archeologicznego 

Przykład karty adresowej stanowiska archeologicznego.

Kontakt

Judyta Nawrot-Bukowiec: 783 798 165

Kornel Bukowiec: 889 483 847

Biuro w Ropczycach: ul. Armii Krajowej 2/3, 39-100 Ropczyce

Biuro w Rzeszowie: ul. Miejska 93/12b, 35-317 Rzeszów

Formularz kontaktowy

Dane
Treść

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.