Szukasz sprawdzonego doświadczonego archeologa, który zajmie się Twoim odkryciem lub przeprowadzi odpowiednie badania? Pracowni archeologicznej, która spełni Twoje oczekiwania?

Zapoznaj się z Naszą ofertą

Obsługa formalno-prawna

(do pobrania wniosek o pozwolenie na badania archeologiczne – w różnych województwach)

 • przygotowanie w imieniu inwestora programu badań oraz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie zezwolenia na badania, do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ),
 • wykonanie kwerendy archiwalnej,
 • przeprowadzenie zleconych badań archeologicznych zgodnie z wymaganiami WKZ,
 • sporządzenie sprawozdania i dokumentacji z badań archeologicznych,
 • oraz przekazanie ich do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po przyjęciu dokumentacji przez WKZ,
 • złożenie w imieniu inwestora wniosku do Urzędu Konserwatorskiego o uwolnienie terenu pod inwestycję.

Nadzory archeologiczne

W praktyce konserwatorskiej upowszechniło się pojęcie nadzorów archeologicznych. Nadzór archeologiczny jest  zastosowany w  odniesieniu do obszaru inwestycji, na których nie zostały dotąd zlokalizowane stanowiska archeologiczne, ale istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą się tam znajdować. Archeolog prowadzący nadzór ma wówczas obowiązek obserwacji prac ziemnych W przypadku wykrycia stanowiska archeologicznego powiadamia o odkryciu zabytków archeologicznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków który wówczas podejmuje  decyzję, którą może być np. przeprowadzenie wykopalisk interwencyjnych (dla zainteresowanych- można wyszukać załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9.06.2004 roku, o tytule „Zalecenia dla Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, pracowników d/s ochrony zabytków archeologicznych WUOZ oraz dla kierujących badaniami archeologicznymi w zakresie metod eksploracji stanowisk i sporządzania ich podstawowej dokumentacji”- rozdział V).

Tak naprawdę jest to najszybsza i najtańsza forma badań- archeolog dokumentuje przebieg prac ziemnych, następnie sporządza sprawozdanie  z przeprowadzonego nadzoru i przekazuje je do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Jeżeli masz zaleconą taką formę badań- skontaktuj się z nami, pomożemy we wszystkich formalnościach.;

Ratownicze badania archeologiczne

Badania archeologiczne podejmowane są w przypadku stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie, na którym zaplanowano inwestycję budowlaną lub inny rodzaj zmiany sposobu użytkowania terenu, również grożący zniszczeniem stanowiska. W takich sytuacjach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, inwestor ma obowiązek przeprowadzenia badań, co daje możliwość w miarę dokładnego zaplanowania i przeprowadzenia badań. Tempo prac jest w tym wypadku uzależnione od planowanej inwestycji.

Jeżeli musisz przeprowadzić badania- skontaktuj się z nami! Pomożemy w formalnościach i oczywiście przeprowadzimy takie badania.;

Archeologiczne badania rozpoznawcze

W ich skład wchodzą:

 • badania sondażowe polegające na eksploracji niewielkiej powierzchni stanowiska archeologicznego w celu potwierdzenia lokalizacji stanowiska oraz określenia jego zasięgu;
 • badania powierzchniowe polegające na dokładnej penetracji wyznaczonego obszaru w celu odkrycia zabytków archeologicznych widocznych w ziemi lub w formach krajobrazowych;
 • odwierty archeologiczne, które są uproszczoną formą badań archeologicznych, przeprowadza się je, podobnie jak nadzór archeologiczny lub badania sondażowe w strefie ochrony konserwatorskiej lub na stanowisku o niezbyt intensywnym zasiedleniu w przeszłości;

Badania źródłowe: kwerendy archeologiczne i historyczne

Opracowywanie materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie prowadzonych prac archeologicznych

Jest to pierwszy etap pracy przed każdym rodzajem badań archeologicznych, polegający na weryfikacji ewentualnych wcześniejszych wyników badań w archiwach, publikacjach terenowych, a także informacji ze źródeł historycznych dotyczących danej miejscowości

Opracowania z zakresu archeologii, historii i historii architektury (karty zabytków)

Gminne Ewidencje Zabytków

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568) na gminy jest: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków, o której jest mowa w artykule 22;

Wykonane przez nas Gminne Ewidencje Zabytków:

 • Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Miedziana Góra
 • Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Fałków
 • Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Krotoszyce
 • Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Grodków
 • Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Ełk
 • Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Głubczyce
 • Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Hrubieszów
 • Gminna Ewidencja Zabytków stanowisk archeologicznych Gminy Gruta
 • Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Godkowo
 • Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Lubomia
 • Gminna Ewidencja Zabytków Łasin
 • Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kowalewo Pomorskie
 • Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Bełżec

Programy Opieki nad Zabytkami

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), prezydent, burmistrz lub wójt obowiązkowo sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami. Program przygotowywany jest w oparciu o Gminną Ewidencję Zabytków. Po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, program jest uchwalany przez Radę Gminy i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Zrealizowane przez nas Programy Opieki nad Zabytkami:

Plany Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Zrealizowane przez nas Plany Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych:

 • Gminny Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Radoszyce
 • Gminny Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Fałków